پروژه داوطلبانه

davtalabane

text: پروژه داوطلبانه

  • پروژه ی داوطلبانه دهکده فرزانگان

    پروژه دهكده فرزانگان در راستاي اهداف مان جهت ايجاد فضاي تجربه كار در يك پروژه اجرايي با همكاري داوطلبانه تيم هاي دانشجويي در بخش هاي گوناگون و هدايت دفتر فرايند منطقي در حال اجراست.


    پروژه دهكده فرزانگان ، سراي سالمندان خميني شهر پروژه داوطلبانه مان با همكاري دفتر فرايند منطقي

    پروژه ی داوطلبانه دهکده فرزانگان ثبت نام